بررسی نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق
بررسی کامل نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
دارای 158 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 158 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 بیان مسأله    5
3-1 ضرورت انجام تحقیق    6
4-1 اهداف تحقیق    7
5-1 فرضیه های تحقیق    8
1-5-1 فرضیه های اصلی    8
2-5-1 فرضیه های فرعی    8
6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات    8
7-1 قلمرو تحقیق    9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    11
2-2تعاریف عملیاتی    12
1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات    12
1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت    13
2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری     14
2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری     14
3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری    16
4-2هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری    17
1-4-2 پردازش مبادلات    17
2-4-2 پردازش اطلاعات    19
5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری    22
1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی    22
2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود    25
3-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم     26
4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات    27
5-5-2 اجرای سیستم     29
6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم     31
7-5-2 گزارش حسابرس مستقل    32
6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری    33
1-6-2 تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری    33
2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی    34
3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران    35
4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی    37
5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری    38
8-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری    50
9-2 شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي    53
1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات    56
10-2 پیشنیه تحقیق    57
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    60
2-3 روش تحقیق    60
1-2-3 از نظر زمان    61
2-2-3 از نظر هدف    61
3-3 روش گرد آوری اطلاعات    62
4-3 روایی و پایایی پرسشنامه:    63
5-3 جامعه آماری تحقیق ونمونه    63
6-3 روش نمونه گیری    65
7-3 متغیرهای تحقیق    66
8-3 فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها    67
1-8-3 فرضیات فرعی    67
9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها    68
10-3 آزمون پایایی    68
1-10-3 روشهای آماری پارامتری    69
2-10-3 روشهای آماری ناپارامتری    70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    72
2-4 آمار توصیفی    73
3-4 آماراستنباطی    99
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول    99
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم    100
3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم    101
4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی    101
5-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی:    102
6-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی:    105
7-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی:    108
8-3-4 فرضیه پژوهشی  اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی :    111
9-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی    112
10-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی    116
11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی    120

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    125
2-5 نتیجه گیری    125
1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول    125
2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم    126
3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم    126
4-2-5 نتیجه گیری کلی    126
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    129
پیوست ها
پیوست الف : پرسشنامه    131
پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه    136
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    138
منابع لاتین:    140
منابع اینترنتی:    141
چکیده انگلیسی:    142


 
جدول 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان    73
جدول 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان    74
جدول 3-4 توصیف سوال 3با  توجه به نظر پاسخ دهندگان    75
جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    76
جدول 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    77
جدول 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    78
جدول  7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    79
جدول 8-4 توصیف سوال 8 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    80
جدول 9-4 توصیف سوال 9 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    81
جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    82
جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    83
جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    84
جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    85
جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    86
جدول  15-4 توصیف سوال 15 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    87
جدول  16-4 توصیف سوال 6 1باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    88
جدول 17-4 توصیف سوال 17 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    89
جدول 18-4 توصیف سوال 18 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    90
جدول 19-4 توصیف سوال19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    91
جدول 20-4 توصیف سوال20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    92
جدول 21-4 توصیف سوال 21 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    93
جدول 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    94
جدول 23-4 توصیف سوال 23 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    95
جدول 24-4 توصیف سوال 24 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    96
جدول 25-4 توصیف سوال 25 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    97
جدول 26-4 توصیف سوال 26 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    98
جدول 27-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن    99
جدول 28-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده    102
جدول 29-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده    103
جدول30-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای درفرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن درصورتهای مالی حسابرسی شده    104
جدول 31-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده    105
جدول 32-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده    106
جدول 33-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه  در صورتهای مالی حسابرسی شده    107
جدول 34-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده    108
جدول 35-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده    109
جدول 36-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده    110
جدول 37-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده    111
جدول 38-4 آزمون  آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد )    112
جدول 39-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    113
جدول 40-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    113
جدول 41-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    114
جدول 42-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    114
جدول 43-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه    115
جدول 44-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه    115
جدول 45-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد )    116
جدول 46-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    117
جدول 47-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    117
جدول 48-4 خش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    118
جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    118
جدول 50-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه    119
جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه    119
جدول 52-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های  نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد )    120
جدول 53-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    121
جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد    121
جدول 55-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    122
جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه    122
جدول 57-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه    123
جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه    123
جدول 1-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی برهر یک از ویژگیهای کیفی    127
جدول 2-5 تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری  برهر یک از ویژگیهای کیفی    127
جدول 3-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی    127
         
نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان    73
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان    74
نمودار 3-4  توصیف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    75
نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    76
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    77
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    78
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    79
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    80
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    81
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    82
نمودار 11-4 توصیف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان    83
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    84
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    85
نمودار 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    86
نمودار 15-4 توصیف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    87
نمودار 16-4 توصیف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    88
نمودار 17-4 توصیف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    89
نمودار 18-4 توصیف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    90
نمودار 19-4 توصیف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    91
نمودار 20-4 توصیف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    92
نمودار 21-4 توصیف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    93
نمودار 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    94
نمودار 23-4 توصیف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    95
نمودار 24-4 توصیف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    96
نمودار 25-4 توصیف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    97
نمودار 26-4 توصیف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان    98
 
شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات    12
شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت    13
شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری    14
شکل 4-2 تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری    16
شکل 5-2 چرخه حسابداری    18
شکل 6-2 سیستم پردازش اطلاعات    19
شکل 7-2 سیستمهای اطلاعاتی    21
شکل 8-2 مراحل طراحی و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری    24
شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم    28
شکل 10-2  نقش حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری    49
شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری    51
شکل  1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار    60
 
چكيده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده  استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

مقدمه:
اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .
از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .
از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .
نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .
دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .
این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .
در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 1839 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 158

حجم فایل:1,094 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    بررسی کامل نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
    دارای 158 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.