بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق
بررسی کامل عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دارای 117 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 117 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چكيده    1
مقدمه    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1 بیان مسئله    6
4-1 فرضیه های تحقیق    7
5-1 ضرورت انجام تحقیق    8
6-1 اهداف تحقیق    8
7-1 حدود مطالعاتی    10
8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    13
2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا    13
1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا    14
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا    15
4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده    17
1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)    17
2-4-2 تئوری هزینه سیاسی    17
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری    19
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه    19
2-3-4-2 قانون نرخ    20
3-3-4-2 مالیاتها    21
4-3-4-2 قراردادهای استقراض    22
5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)    25
5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا    27
1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری    27
2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری    27
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري    29
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي    30
2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار    32
3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود    32
4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود    33
5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی    33
6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی    33
7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی    34
8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)    34
9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی    35
5-5-2 مفهوم اقتصادی سود    35
6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود    36
7-5-2 مفهوم کیفیت سود     37
8-5-2 تحلیل کیفیت سود    40
9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود    41
10-5-2 واکنش سود    44
6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    45
7-2 تعریف بورس اوراق بهادار    48
8-2 پیشینه تحقیق    49
1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    49
2-8-2 در داخل کشور:    59
9-2 خلاصه فصل دوم    59
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    61
2-3 اهداف تحقیق    61
3-3 تهیه وتنظیم فرضیه    62
1-3-3 فرضیه اندازه    62
2-3-3 فرضیه اهرم    62
3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش    63
4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت    63
5-3-3 فرضیه مقایسه    64
4-3مدل تحلیلی تحقیق    64
5-3روش تحقیق    66
6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    66
1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته    66
2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل    66
7-3جامعه آماری و نمونه گیری    67
8-3تعيين اندازه نمونه    67
9-3آزمون فرضیه ها    68
10-3خلاصه فصل    71
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    73
2-4 آمار توصيفي    74
3-4 رابطه بين اندازه شرکت و  روش حسابداري    75
4-4 رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري    77
5-4 رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري    78
6-4 رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري    80
7-4 رابطه بين سودآوري و روش حسابداري    82
8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری    84
9-4 خلاصه فصل    84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    86
2-5نتيجه گيري    86
3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی    88
4-5محدودیتهای تحقیق    88
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس    91
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس    92
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها    93
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه    95
منابع و ماخذ
منابع فارسي    97
منابع لاتین    98
چکیده لاتین    103
 
جدول  1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا    5
جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال    69
جدول  1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه    74
جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول    75
جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول    76
جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم    77
جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم    77
جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم    78
جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم    79
جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم    80
جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم    81
جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم    82
جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم    82
جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها    84
         
نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق    65
نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع    68
نمودار3-3سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع    71
نمودار 1-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه اول    76
نمودار 2-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه دوم    78
نمودار 3-4ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه سوم    79
نمودار 4-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه پنجم    83

چكيده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 1696 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:303 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    بررسی کامل عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
    دارای 117 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.