بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق
بررسی کامل رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 149 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 149 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:    1
مقدمه:    3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    5
2-1  بیان مسئله    5
3-1چارچوب نظری تحقیق    7
4-1 فرضیه های تحقیق    9
5-1  اهداف تحقيق    9
6-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق    9
7-1 حدود مطلعاتی    10
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    14
2-2 بازار مالی    15
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی    15
3-2 طبقه بندی بازارهای مالی    17
1-3-2بازار پول    17
2-3-2 بازار سرمایه    17
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان    22
1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    22
5-2  تعریف بورس اوراق بهادار    25
6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    25
1-6-2   انواع شرکت های سرمایه گذاری    25
7-2دارایی    28
8-2  دارایی مالی    28
9-2  اوراق بهادار    30
10-2  سهام عادی    30
11-2  بازده سهام    31
12-2  بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار    31
1-12-2  بازده تحقق یافته    31
2-12-2  بازده مورد انتظار    31
13-2 اجزای بازده    32
1-13-2 سود دریافتی    32
2-13-2 سود(زیان)سرمایه    32
14-2 عرضه اوليه عمومي    34
1-14-2 استفاده از خدمات تعهد پذيره نويسي مشاوران  مالي و عاملهاي فروش    38
2-14-2  شيوه معمول عرضه سهام به گروههاي مختلف سهامداران    39
3-14-2  مراحل عرضه عمومي اوليه    39
4-14-2عرضه ثانويه    43
15-2 شيوه هاي فروش سهام    44
16-2 موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار    48
17-2فرآيند عرضه اوراق بهادار    50
18-2 فرآيند وارد شدن شركتها به بازار    53
19-2 ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار    55
20-2عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران    60
21 – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار    62
1–21 – 2  شاخص های قیمت سهام    62
2 - 21- 2 شیوه محاسبه شاخص ها    64
3-21–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی    65
22-2 شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران    66
23-2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه    69
1-23-2  فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي    69
2-23-2  فرضيه علامت دهي    72
3-23-2فرضيات گرايشات و علائق زود گذر     73
4-23-2فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران    74
5-23-2فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ    75
6-23-2   فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني    76
7-23-2 فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه    77
8-23-2 فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار    78
9-23-2 فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه    80
24-2تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران    80
1-24-2 ارزش دفتری سهام    81
2-24-2ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها    81
3-24-2ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت    81
4-24-2  ارزش سهام با فرض انحلال    82
5-24-2  ارزش ذاتی سهام    82
6-24-2 ارزش سهام با استفاده از ضریب    82
7-24-2 ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم    83
8-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز    83
9-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم    83
10-24-2 مقایسه روش های ارزشیابی سهام    84
11-24-2 ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران    85
25-2 پيشينه تحقيق    85
1-25-2 تحقیقات داخلی    85
2-25-2 تحقیقات خارجی    87
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    98
2-3  روش تحقیق    98
3-3 تجزیه و تحلیل داده ها    99
4-3 جامعه آماری    99
5-3  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق    99
6-3 نمونه آماری    103
7-3 روش های آماری مورد استفاده در تحقيق    104
1-7-3ضريب همبستگي    104
2-6-3 آ‍زمون كلووگروف- اسميرنف    105
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    107
2-4 آمار توصيفي    107
3-4 آمار استنباطي    112
1-4-3 فرضیه اصلی: بين IPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.    112
3-4-2 فرضیه های فرعی    113
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    117
2-5 بيان نتايج    117
2-5-1 نتيجه فرضيه اصلی    117
2-5-2 نتيجه فرضيه های فرعی    118
5-2 محدودیت های تحقیق    119
5-3 پیشنهادات    120
پیوست ها
پیوست1    122
پیوست ب :لیست شرکت ها    126

منابع و ماخذ
منابع فارسي    131
منابع لاتین    133
چکیده لاتین    135

جدول 1-2 انواع اصلی دارایی های مالی    29
جدول 2-2فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه    49
جدول 3-2 روشهای محاسبه انواع شاخص های بازار سهام    65
جدول 1-3 روش های محاسبه انواع شاخص های بازار سهام    102
جدول 1-4 توصيف شاخصها مركزي وپراكندگي داده هاي متغير IPO    107
جدول 2-4 توصيف شاخصها مركزي وپراكندگي داده هاي متغير بازده غير عادي سهام    108
جدول 3-4توصيف شاخصها مركزي وپراكندگي داده هاي متغير درجه تمركز مالكيت    109
جدول 4-4 توصيف شاخصها مركزي وپراكندگي داده هاي متغير شاخص كل قیمت سهام    110
جدول 5-4 توصيف شاخصها مركزي وپراكندگي داده هاي متغير حجم سهام عرضه شده    111
جدول  6-4  آزمون پيرسون جهت فرضيه اصلی    112
جدول  7-4  آزمون پيرسون جهت فرضيه شماره يك    113
جدول  8-4  آزمون پيرسون جهت فرضيه شماره دو    113
جدول  9-4  آزمون پيرسون جهت فرضيه شماره سه    114
جدول  10-4  آزمون پيرسون جهت فرضيه شماره چهار    114
         
نمودار 1-2 مراحل عرضه عمومی اولیه (IPO)    42
نمودار2-2 مراحل عرضه ثانویه سهام    44
نمودار3 – 2 مراحل فروش از طریق روش مزایده  auction    45
نمودار4 – 2مراحل فروش از طریق روش مذاکره    47
نمودار5- 2 فرآیندعرضه اوراق بهادار دربورس    52
نمودار 1-3 : سه نوع محتلف همبستگي منفي کامل ، عدم همبستگي و همبستگي مثبت کامل    104
نمودار1-4 هيستوگرام ونرمال سنجي متغير IPO    108
نمودار2-4 هيستوگرام ونرمال سنجي متغير بازده غير عادي سهام    109
نمودار3-4 هيستوگرام ونرمال سنجي متغير درجه تمركز مالكيت    110
نمودار4-4 هيستوگرام ونرمال سنجي متغير شاخص كل قیمت سهام    111
نمودار5-4 هيستوگرام ونرمال سنجي متغير حجم سهام عرضه شده    112
 
چكيده:
در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی: بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگيپيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(395/0) كهاين آزمون در هيچسطحي(1 درصد و5 درصد) معني دار نشده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل بورس در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.
فرضیه اول : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(455/0) كهاين آزمون در هيچسطحي(1 درصد و5 درصد) معني دار نشده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه  در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.
فرضیه دوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و درجه تمركزماالكيت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) ودرجهتمركزمالكيت را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(015/0) كهاين آزمون در سطح 5 درصد معني دار شده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) درجه تمركزمالكيت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(239/0) نشان مي دهد كهاين رابطه مستقيممي باشد.

فرضیه سوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(000/0) كهاين آزمون در سطح 1 درصد معني دار شده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(435/0-) نشان مي دهد كهاين رابطه معكوس مي باشد.
فرضیه چهارم : بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در اين فرضيه كه رابطه بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معني داري آزمون نشان مي دهد(238/0) كهاين آزمون در هيچ سطحي(1 درصد و5 درصد) معني دار نشده است بنابراين بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل بورس در تحقيق حاضر هيچ ارتباطي برقرار نشده است.

مقدمه:
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند. در سالهاي اخير شركتهاي بسياري با انتشار سهام جديد براي اولين بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا كه منابع در اختيار اين شركتها براي استفاده از فرصتهاي جديد سرمايه گذاري كافي نيست يكي از اهداف اساسي  واحدهاي اقتصادي براي ورود به بازار سرمايه، تأمين مالي جهت رشد و توسعه و دستيابي به اهداف بلند مدت از پيش تعيين شده است. در صورتي كه واحد اقتصادي به اندازه كافي بزرگ باشد و سابقه مدوني داشته باشد كه نشان دهد آن واحد مي تواند روي پاي خودش بايستد و قدرت كسب سود و درآمد دارد،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود.
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 1662 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 149

حجم فایل:595 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    بررسی کامل رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
    دارای 149 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.