بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

دسته بندي : مباحث رشته ها » پاورپوینت
بررسی کامل تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
دارای 134 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 134 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 بیان مسئله    6
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    8
4-1 اهداف تحقیق    9
5-1 چارچوب نظری تحقیق    9
6-1 فرضیه های تحقیق    12
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات    13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    15
2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول:    16
1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:    16
2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار    18
3-2-2-پژوهش بال و براون    19
4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون    20
5-2-2 ضریب واکنش سود    22
3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:    25
1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری:    25
2-3-2 روش های پیش بینی سود:    27
3-3-2 مدل باکس- جنکینز:    28
4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز:    28
5-3-2 مدل گام زدن تصادفی:    29
4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره    30
1-4-2 بازده    30
2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران    30
3-4-2 بازده مورد انتظار    34
4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو    34
5-4-2 بازده غیرعادی سهام    36
5-4-2 تئوری بازار کارآ    40
6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی    40
7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ    41
8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ    41
9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟    42
10-4-2 درجات کارایی    42
5-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت:    43
1-5-2 ماهیت ریسک:    43
2-5-2 ریسک چیست؟    43
3-5-2 انواع ریسک    44
4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول)    45
5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:    45
6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق    50
1-6-2 تحقیقات خارجی    50
2-6-2 تحقیقات داخلی    60
7-2 خلاصه فصل    62
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    65
2-3 روش تحقیق    65
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری    66
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:    67
5-3 متغیرهای مدل    68
6-3 قلمرو تحقیق    72
7-3 روش های جمع اوری اطلاعات    73
8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    73
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی    73
9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    81
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها    81
3-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    84
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    84
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود    85
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول:    85
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم    90
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم    97
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم    99
5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم    101
6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم    102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    108
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    109
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول    109
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم    109
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم    110
4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهارم    111
5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم    111
6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم    112
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    112
4-5 پیشنهادها    113
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    113
2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی    113
5-5 محدودیت های تحقیق    114
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري    116
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    121
منابع لاتین:    122
منابع اینترنتی:    125
چکیده انگلیسی:    126
جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود    11
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود    25
جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن    49
جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای    56
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)    82
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق    85
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)    86
جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    87
جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    88
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    91
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    92
جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    93
جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95
جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2    96
جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3    98
جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4    100


جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5    101
جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5    103
جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل    104
جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter    105
         

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی    35
نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت    35
نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی    36
نمودار (4-2 ) انواع ریسک    44
نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق    67
نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    89
نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون    90
نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    94
 
چكيده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در اين پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید .
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.
دسته بندی: مباحث رشته ها » پاورپوینت

تعداد مشاهده: 1784 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:649 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    بررسی کامل تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
    دارای 134 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.