بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق
بررسی کامل ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل  و توزیع
دارای 129 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 129 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل  و توزیع
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    4
3-1 بیان مسئله    4
4-1 اهمیت تحقیق    6
5-1 فرضیات تحقیق    6
6-1 اهداف تحقیق    6
7 -1 حدود مطالعاتی تحقیق    6
1-7-1 قلمرو مطالعاتی موضوع    6
2-7-1 قلمرو مکانی تحقیق    7
3-7-1 قلمرو زمانی تحقیق    7
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات    7
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    9
2-2- آغازی بر زنجیره تامین    9
3-2- تاريخچه مديريت زنجيره تامين    11
4-2- تعريف مديريت زنجيره تامين    12
5-2- طرح كلى يك زنجيره تامين    14
6-2- نياز به مديريت زنجيره تامين    15
7-2- فرآيندهاى اصلى مديريت زنجيره تامين    16
8-2- فازهاى اصلى مديريت زنجيره تامين    17
9-2- سطوح زنجيره تامين    18
10-2- نقش اطلاعات در زنجيره تامين    19
11-2- زنجيره تامين مجازي      20
12-2- طرح ریزی    22
13-2- منبع یابی    22
14-2- ساخت و تولید    23
15-2- تحویل    23
16-2- موارد استفاده فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين    24
17-2- محرك هاي بكارگيري فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين    25
18-2- مشكلات زنجيره تامين و منابع آن ها    26
19-2- راه حل هاي مشكلات زنجيره تامين    28
20-2- فنآورى اطلاعات و مديريت زنجيره تامين    28
21-2- ارائه الگوی عرضه ناب و چابک برای کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین    29
22-2- عرضه های ناب و چابک    30
23-2- ارتباط عرضه های ناب و چابک    31
24-2- ساختار زنجیره عرضه و نقطه جدایش    32
25-2- کمینه کردن عدم اطمینان برای بیشینه کردن قدرت رقابت    32
26-2- یکپارچگی عرضه های ناب و چابک از منظر اجرایی    33
27-2- طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با رویکرد رقابت‌پذیری    34
28-2- ناب‌سازی    35
29-2- زنجیره تأمین ناب    36
30-2- ویژگی‌های زنجیره تأمین در تولید ناب    36
31-2- مولفه‌های زنجیره ناب    37
32-2- رقابت‌پذیری    37
33-2- مدل الماس رقابت ملی پورتر    38
34-2- نقشه استراتژی    40
35-2- پنج عملكرد براى مديريت در برابر چالش هاى زنجيره تامين    41
36-2- معیارهای عملكرد    43
37-2- رقابت جديد    44
38-2- از همكاري تا اشتراك مساعي    44
39-2- يك چارچوب مفهومي    46
40-2- نقش طراحي شبکه در زنجيره تامين    47
41-2- کانال های توزیع    48
42-2- وظایف  کانال    49
43-2- ساختار کانال    49
44-2- عرض كانال    50
45-2- طول کانال    50
46-2- ادغام عمودی    51
47-2- کانال های چند گانه    51
48-2- رفتار کانال    51
49-2- استرات‍‍‍‍ژي هاي رانشی  در مقابل استرات‍‍‍‍ژي هاي کششی    52
50-2- سیستم های توزیع فیزیکی    52
51-2- مفهوم هزینه کل    52
52-2- مفهوم مرکز توزیع    53
53-2- حمل و نقل    53
54-2- ارسال کالا    54
55-2- خدمات  حمل ونقل    54
56-2- انبارداری    54
57-2- مدیریت موجودی کالا    55
58-2- سیکل سفارش    55
59-2- گردش موجودی  کالا    55
60-2- نقاط سفارش مجدد    55
61-2- مقدار سفارش اقتصادی    55
62-2- سیستم های موجودی به موقع    56
63-2- سیستم تولید به هنگام و نقش آن در زنجيره تامين    56
64-2- تعریف JIT    57
65-2- پیششرط های موفقیت JIT    58
66-2- استراتژیهای JIT    58
67-2- سیستم تولید بهنگام    59
68-2- نقش استراتژی فروش به هنگام در استحکام بخشیدن به ارتباطات زنجیره عرضه    60
69-2- اهداف اجرای سیستم JIT    61
70-2- اجزای JIT    62
71-2- مزایای JIT    63
72-2- مراحل پیادهسازی JIT    64
73-2- اندازهگیری کارایی در JIT    65
74-2- محدودیت های JIT    66
75-2- اجرای JIT در ایران و مشکلات موجود در برابر آن    69
76-2- ردیابی و اهمیت آن    70
77-2- معرفی روشهای ردیابی    71
1-77-2- روشهای ردیابی خودکار    71
2-77-2- معرفی روشهای ردیابی قابل کاربرد در زنجیره تأمین    73
78-2- طرح روش ردیابی در شركت ايران خودرو    74
79-2- سیستم ردیابی مبتنی بر بارکد    75
80-2- انتخاب روش ردیابی    77
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    83
2-3- روش تحقيق    83
3-3 مدل تحقیق    83
4-3- جامعه آماري    84
5-3  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری    84
6-3 روش جمع آوري اطلاعات    85
7-3 ابزار جمع آوري اطلاعات    85
8-3 اعتبار و روايي پرسشنامه    86
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها    87
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    89
2-4تجزیه و تحلیل داده ها    89
3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ها    107
1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهشی    108
2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهشی    112
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    118
2-5- نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی    118
1-2-5- فرضیه اول  پژوهشی    118
2-2-5- فرضیه دوم  پژوهشی    119
3-5- پیشنهادات    119
1-3-5 پیشنهاد به سازمان ها    119
2-3-5- پیشنهاد به محققان بعدی    120
4-5- محدوديتهاي تحقيق    120
پیوست ها
پیوست الف)پرسشنامه    122
پیوست ب) نتیجه نهایی پرسشنامه ها    130
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    136
منابع لاتین:    137
چکیده انگلیسی:    138
 
جدول 1-2 چگونگي كاربرد هر كدام از روشها در رديابي    73
جدول 2-2 معیارهای رتبهبندی روشهای ردیابی    79
جدول 1-4 آماره KMO و آزمون بارتلت برای اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    90
جدول 2-4  میزان تغییرات محاسبه شده درهرمتغیر برای اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    91
جدول3-4مقادیرویژه، تغییرات،وتغییرات تجمعی عوامل اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    92
جدول 4-4 ماتریس مؤلفه ها قبل از دوران    93
جدول 5-4 ماتریس مؤلفه ها بعد از دوران برای اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    94
جدول 6-4 تعیین سوالات مؤثر برای اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    95
جدول 7-4 آماره KMO و آزمون بارتلت برای موجودی در جریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    95
جدول8-4مقادیرویژه،تغییرات،وتغییرات تجمعی عوامل موجودی درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    96
جدول 9-4 ماتریس مؤلفه ها قبل از دوران برای موجودی در جریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    97
جدول 10-4 ماتریس مؤلفه ها بعد از دوران    97
جدول 11-4 تعیین سوالات مؤثر برای موجودی در جریان حمل ونقل وتوزیع داخلی    98
جدول 12-4 آماره KMO و آزمون بارتلت برای اختلالات در جریان حمل ونقل و توزیع خارجی    99
جدول13-4میزان تغییرات محاسبه شده درهرمتغیربرای اختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع خارجی    100
جدول14-4مقادیرویژه، تغییرات،وتغییرات تجمعی عوامل برای اختلالات در جریان توزیع خارجی    100
جدول 15-4 ماتریس مؤلفه ها قبل از دوران برای اختلالات در جریان توزیع خارجی    101
جدول 16-4 ماتریس مؤلفه ها بعد از دوران برای اختلالات در جریان حمل ونقل و توزیع خارجی    101
جدول 17-4 تعیین سوالات مؤثر برای اختلالات در جریان حمل ونقل و توزیع خارجی    102
جدول 18-4 آماره KMO وآزمون بارتلت برای موارد موجودی در جریان توزیع خارجی    103
جدول 19-4میزان تغییرات محاسبه شده در هر متغیر برای موارد موجودی در جریان توزیع خارجی    103
جدول20-4مقادیرویژه،تغییرات،وتغییرات تجمعی عوامل برای موجودی درجریان توزیع خارجی    104
جدول 21-4 ماتریس مؤلفه ها قبل از دوران برای موارد موجودی در جریان توزیع خارجی    105
جدول 22-4 ماتریس مؤلفه ها بعد از دوران برای موارد موجودی در جریان توزیع خارجی    105
جدول 23-4 تعیین سوالات مؤثر برای موارد موجودی در جریان توزیع خارجی    106
جدول24-4 عوامل اصلی بروزاختلالات درجریان حمل ونقل و توزیع داخلی پس از تحلیل عاملی    107
جدول 25-4 عوامل اصلی مربوط به موجودی در جریان حمل ونقل و توزیع داخلی    107
جدول 26-4 عوامل اصلی مربوط به بروز اختلالات در جریان حمل و نقل و توزیع خارجی    108
جدول 27-4 عوامل اصلی مربوط به موجودی در جریان حمل ونقل و توزیع خارجی    108
جدول 28-4 تعیین همبستگی میان عاملهای موجودی شرکتها و وقوع اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی    110
جدول 30-4 بررسی ضرایب همبستگی برای برآیند عوامل مرتبط با گردش موجودی و اختلالات    112
جدول31-4تعیین همبستگی میان عاملهای موجودی شرکتها و وقوع اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع خارجی    113
جدول 32-4 مقایسه ضرایب همبستگی    114
جدول 33-4 بررسی ضرایب همبستگی برای برآیند عوامل مربوط به گردش موجودی واختلالات    115
         
نمودار1-2- سطوح متمايز زنجيره تامين.    19
نمودار 2-2 يك ساختار علت و معلولي و روابط فرضي ميان آن ها .    26
نمودار 3-2: سه بعد زنجيره تامين    47
نمودار 4-2 سیستم تولید به هنگام    60
نمودار 5-2 متدولوژی انتخاب روش    78
نمودار 6-2 امتیاز کسب شده در هر سناریو    80
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق    84
 
شكل 1-2 مدل مفهومي زنجيره تامين مجازی    24
شكل 2-2 برچسب اطلاعاتي محصول    76
شكل 3-2 رويه رديابي به كمك روش تگ    76
شكل 4-2 شماي كلي سناريوي مورد نظر    77
 
چكيده:
امروزه مسئله کاهش صحیح هزینه ها در شرکتهای تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است.یکی از روشهای کاهش هزینه،برنامه ریزی درست جهت منابع مورد استفاده در سیستم است.برهمین اساس میزان موجودی مواد اولیه و همچنین هزینه های حمل و نقل این مواد تا انبار کارخانجات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.آنچه که اهمیت این موضوع را دوچندان میکند،هزینه های مازادی است که در هنگام بروز اختلال در جریان حمل ونقل خارجی بر سیستم تحمیل میگردد.
دراین تحقیق وجود ارتباط میان موجودی های مواد اولیه در شرکت ایران خودرو و بروز اختلال در جریان حمل ونقل و توزیع این موجودی ها مورد بررسی قرار گرفته است.تقسیم موجودی ها به دو موجودی داخلی و خارجی ازنکات قابل توجهی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
طرح این موضوع که آیا وجود ارتباط میان موجودی شرکت ها و بروز اختلال در جریان حمل ونقل میتواند از عوامل کاهنده هزینه ها باشد یا خیر،موضوعی است که می باید به تفصیل به آن پرداخته شود. نتایج بدست آمده در فصل چهارم مؤید این موضوع است که تقسیم بندی موجودی ها کمک شایانی در برنامه ریزی های ثانویه خواهد نمود.


مقدمه:
در بسیاری از کشورها شرکت ها در مجاورت یک محیط بسیار رقابتی قرار دارند. تولید کنندگان در صنعت خودرو و تأمین کنندگان آنها طی سالهای بسیاری سیستم تولید بهنگام ودیگر اصول ناب تولیدی را در جریانات حمل و نقل توزیع داخلی و خارجی خود برای رقابتی ماندن،به صرفه بودن وبدست آوردن سوددهی معقول پیاده کرده اند (سوگیمور،1997،10)  .
در جستجوی آنها برای کاهش ضایعات،بسیاری از تولید کنندگان به دنبال کاهش موجودی خود در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی بوده اند (کولمان و جنینگ،1998،3) .
بعلاوه پیمانکاران میکوشند تا تعداد پیمانکاران فرعی را کاهش داده و در همان حال برون سپاری فعالیت های داخلی را به پیمانکاران فرعی خارجی افزایش دهند (ونسون،2001،21) .
این فعالیت ها با عث شد که تولید کنندگان در خصوص مواجهه با اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی به علت پیاده سازی زنجیره تأمین ناب با ریسک بیشتری روبرو شوند.
همچنین این زنجیره های تأمین باید گاهی اوقات سریع و پاسخگو بوده که این خود موجب افزایش وابستگی میان موجودی شرکت ها و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی می گردد.
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 1801 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 129

حجم فایل:2,736 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    بررسی کامل ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع
    دارای 129 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.